רכישת כרטיסים

לרכישת כרטיסים

כדי לשמור על חווית צפייה מהנה באולם – לקבוצות מעל 6 ילדים נדרשת נוכחות מלווה מבוגר.

תקנון ותנאי שימוש באתר

 1. מבוא

1.1 אתר סינמטק הילדים ("האתר") המופעל ע"י החברה לפיתוח תיאטרון, מוסיקה, אמנות, ומחול חולון בע"מ ח.פ. 512287350 ("המדיטק" או "החברה")  ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת כרטיסים ("המוצר").

1.2 האמור בתקנון מנוסח בלשון זכר לשם נוחות הקריאה, אך מתייחס לגברים ונשים באותה המידה. כאשר נכתב בתקנון בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

1.3 הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

1.4 עצם השימוש והרכישה באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

1.5 רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה "המקור-האחר"), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.

1.6 תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תירגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תירגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

2. הסכמה ואופן השימוש בשרות

2.1 ככל שהנך מסכים לכל תנאי התקנון, רשאי המבקש להירשם באתר למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הפרטים. רישום לאתר כמוהו כהבעת הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לכל תנאי התקנון.

2.2  החברות באתר הינה ללא הגבלת זמן, אלא אם תודיעונו שלא לחדשה על ידי משלוח הודעה ברורה בציון פרטיכם ל[email protected].

2.3  חבר המצטרף לאתר יוכל להשתמש בו ללא כל חיוב כספי.

2.4 משרדי המדיטק מצויים ברח' גולדה מאיר 6, חולון טל. 03-5021555.

3. סוג ואופן השימוש בשרות

3.1 רשאי להשתמש באתר בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית או בינלאומית.

3.2 על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר ו/או פעילות רכש סיטונאית באתר.

4. הרכישה

4.1 האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

4.2 ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

4.3 הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

4.4 לאחר הזמנת הכרטיס או בעת איסוף הכרטיס אין אפשרות להחליף את אופן התשלום.

4.5 מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.

4.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

5. אופן איסוף כרטיס מוזמן

5.1 כרטיסים שיוזמנו דרך האתר או הטלפון ייאספו ע"י המזמין בקופת מדיטק או בעמדות האיסוף האוטומטיות או בהדפסה ביתית, בשעות הפתיחה של המדיטק המפורסמות באתר  www.mediatheque.org.il  בלבד. מובהר כי לא ישלחו כרטיסים בדואר.

5.2 על מנת לקבל כרטיסים שהוזמנו באתר או בטלפון מומלץ על אוסף הכרטיסים להציג בעת קבלתם את אותו כרטיס האשראי באמצעותו שולמו הכרטיסים בצרוף תעודה מזהה רשמית של מדינת ישראל עם תמונה.

5.3 ניתן להחליף כרטיס שהוזמן. עד 48 שעות לפני האירוע או הפעילות.

6. ביטול עסקה

ביטול עסקה רלוונטי למנויים או רוכשי כרטיסים:

6.1 בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"ב- 2012- ביטול עסקה 14 יום מיום הרכישה ובלבד שהביטול יעשה עד 7 ימי עסקים לפני מועד הפעילות, יחויב המבטל ב 5%- מערך העסקה או 100₪, הנמוך מבין השניים.

6.2 במידה והכרטיס נאסף ע"י המזמין לא ניתן לבטל העסקה.

6.3 ניתן לבטל עסקה בתיאטרון המדיטק עד 48 שעות לפני ההצגה.

6.4 ניתן לבטל עסקה בסינמטק חולון ובסינמטק הילדים עד 8 שעות לפני ההקרנה.

6.5  כל ביטול / שינוי / החלפה של הזמנה, מכל סיבה שהיא, יחויב בעמלת ביטול של 9.9 ₪ לעסקה.

7. אבטחה
תהליך הרכישה מאובטח בפרוטוקול  ssl ועומד בתקן  pci ומונפק על ידי חברת פלאקארד.

8. רכישת כרטיסים

8.1 מספר הכרטיסים לאירועים השונים של סינמטק הילדים הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד. לא ניתן להשאיר כיסא ריק בשורה.

8.2 המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. מובהר כי מחירי הכרטיסים נתונים לשינוי בכל עת וללא הודעה מראש, בהתאם לשיקול דעתה של סינמטק הילדים.

8.3 הרוכש מצהיר כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת הכרטיסים באמצעות האתר ו/או באמצעות המוקד הטלפוני הינם פרטיו האישיים הנכונים והוא מצהיר כי הוא רשאי למסור אותם לצורך חיובו, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספר טלפון, ומספר כרטיס אשראי. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם שלך הינם אסורים, עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק. אתר סינמטק הילדים שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

8.4 ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. ככל שבעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי סינמטק הילדים להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו.

8.5 מיד עם ביצוע הזמנת הכרטיסים, יעביר אתר סינמטק הילדים את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו התחייב הרוכש לבצע את הרכישה, לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. אתר סינמטק הילדים יעביר לרכוש הודעה מתאימה לאחר אישור/ דחיית ההזמנה ע"י חברת האשראי. יודגש, אישור חברת האשראי מהווה תנאי סף להשלמת תהליך הרכישה. יובהר כי אתר סינמטק הילדים אינו שומר את פרטי האשראי ואינו עושה בפרטים אלה כל שימוש. עם קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, יחויב חשבון הרוכש במלוא סכום הרכישה.

8.6 הודעה בדבר אישור חברת האשראי ופרטי ההזמנה ישלחו לרוכש לתיבת הדואר האלקטרוני שאת פרטיה מילא בתהליך הרכישה. מובהר כי כל עוד לא נשלח לרוכש אישור הזמנה, לא יהיה תוקף כלשהו להזמנה.

8.7 סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. אם הרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל מנהל האתר דרך טופס צור הקשר.

8.8 סינמטק הילדים ו\או הפקת המופע רשאית להגביל את כמות הכרטיסים המוצעים לרכישה על-ידי גורם יחיד וכן היא רשאית להגביל את כמות הכרטיסים הנמכרים בהנחה או כרטיסים בהנחת ילדים לכל מופע.

8.9 זכויות הרוכש הינן לצפות במופע/ אירוע /אתר שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או לתנאי הכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או לתנאים המופיעים על גב כרטיס הכניסה.

8.10 סינמטק הילדים שומרת לעצמה את הזכות לקבוע, בהתאם לדרישות ההפקה, ובהתאם להודעה מראש, על הגבלת גיל לרכישת כרטיסים ולכניסה למופעים מסוימים. במקרה של הגבלת גיל, על הרוכש להגיע עם תעודה מזהה שאלמלא כן לא תותר כניסה למופע.

8.11 סינמטק הילדים תבהיר כי היא אינה נושאת באחריות כלשהי לתוכן המוצג על-ידי האמנים במופעים השונים. מומלץ לעניין בהמלצות הגילאים המופיעות באתר.

8.12 על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר האירוע/מופע. לא תחול על סינמטק הילדים כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.

8.13 נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה טלפונית דרך טלפון מס': 03-5021552.

9. קניין רוחני

9.1 לפי דיני הקניין הרוחני החלים בישראל, וביניהם דיני זכות יוצרים, זכויות הקניין הרוחני בתכנים ובפרסומים של סינמטק הילדים, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לחברה . זכויות יוצרים אלו חלות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה  (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות הקניין הרוחני בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

9.2 השימוש בחומר הוא על פי דיני הקניין הרוחני, לרבות הוראות בדבר "שימוש הוגן" בחומר. תנאי לשימוש הוא כי לא ייעשה בו שינוי או סילוף, שעלול להטעות.

10. אחריות

10.1 השירות מוצע לציבור "כמות שהוא ("as is") החברה לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. המידע המפורסם בשירות עשוי להתעדכן מעת לעת. החברה  נוקטת באמצעים סבירים על מנת שהמידע יהיה זמין ומעודכן. החברה לא תישא באחריות לנזק שנגרם בשל השבתתו הזמנית או הקבועה של השירות  או בשל סתירה או אי התאמה בין החומר המוצג בשירות זה לבין הקבוע בכל חיקוק או פרסום רשמי  אחר המופיע ב"רשומות".

10.2 יודגש כי, המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשירות וכן לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.

10.3 "החברה" בסעיף זה – לרבות עובדיה ונציגיה.

11. קישורים

11.1 בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

יובהר כי לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לחברה (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין החברה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

11.2 אין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

11.3 אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

11.4 בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם 11.5 המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר.

12. שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר לחברה באמצעות שירות זה, יישמר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

13. דין וסמכות שיפוט

הנכם מסכימים כי החוק התקף ביחס להסכם זה הנו החוק התקף במדינת ישראל וכי סמכות השיפוט הבלעדית ביחס להסכם זה תהא נתונה בלעדית לבתי המשפט המוסמכים שבתחום תל אביב יפו , ראשון לציון, בת-ים וחולון , ולהם בלבד.

14. אבטחת מידע ופרטיות

14.1 החברה כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעמה ובהתאם לאותם הסטנדרטים, יחד עם חברת סיטגיק המבצעת עבור החברה את סליקת האשראי (או כל חברה אחרת או נוספת שתבצע את סליקת האשראי), רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

14.2 החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה. ככל שפרטים אלו יישמרו במאגר המידע של החברה, החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר זולת למוכרים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר. על אף שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את הפרטים האישיים, לא תוכל החברה לטפל בהזמנות ללא פרטים אל.

14.3 מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

14.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

14.5 החברה שומרת לעצמה הזכות לפנות אליכם בדואר אלקטרוני, בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם ציינתם בפני החברה כי אינכם מעוניין בכך. באם תחפצו להסיר בכל את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, תוכלו לעשות זאת בקישור "הסר" בדואר אלקטרוני שתקבלו, או שתוכלו להתקשר לטלפון 03-5021552 ולבקש הסרה מרשימת התפוצה.

14.6 החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם החברה תידרש לעשות כן כדין בידי גוף אכיפה מוסמך כגון משטרה או שירות בטחון כללי.
 • אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;
 • אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.

15. כללי השימוש באתר

 • הנכם מתחייבים בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה ובכלל זה, כדלקמן :
 • לא להשתמש בשרותי האתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים.
 • לא להשתמש בשרותי האתר לפגיעה בפרטיות ו/או כל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו.
 • לא להשתמש בשרותי האתר לצורך הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות ו/או בכל אופן פוגע אחר.
 • לא להשתמש באתר לצורך הפצת פורנוגרפיה ו/או תמונות ו/או הקלטות ו/או כל אופן אחר.
 • לא להעתיק ו/או להשתמש ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או זכויות קניין אחרות.
 • לא להשתמש באתר לצורכי קידום מכירות ו/או הפצה ו/או פרסום מוצרים ו/או שירותים שונים.
 • לא להשתמש בשרותי האתר לצורך גיוס כספים ו/או התרמות.
 • לא לפרסם באתר מידע ו/או פרטים אודות אחרים.
 • לא להשתמש בשרותי האתר להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר.
 • רכישת כרטיס לפעילות שאינה מתאימה בגיל ו/או בשל כל סיבה אחרת לאחד מבני המשפחה הינה באחריות המשתמש באתר בלבד.
קיץ בתיאטרון המדיטק